fbpx

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BUSINESSTRAINER.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://businesstrainer.com (dalej jako: „Businesstrainer.com”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Businesstrainer.comto portal ogłoszeniowy, któryumożliwia korzystającym z niego Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Wizytówek trenerów biznesowych i  Ogłoszeń dotyczących prowadzonych przez nich szkoleń. Serwis Internetowy pozwala również na odpłatne promowanie powyższych ogłoszeń.

Treścizamieszczone w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy w przedmiocie danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców i nie jest stroną zawieranych przez nich umów.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Businesstrainer.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem oraz skorzystania z naszych usług,

Zespół Businesstrainer.com

 

 

1)                O NAS

Właścicielem Businesstrainer.com jest Q1 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Łacińska 4/1, 01-451 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534711; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5272726156; REGON: 360318460, adres poczty elektronicznej: info@businesstrainer.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48500220555 (dalej jako: „Usługodawca”).

2)                DEFINICJE

1.         Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.          BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

b.         CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.

c.          CHAT – elektroniczny chat dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający prowadzenie konwersacji pomiędzy Usługobiorcą zainteresowanym danym Ogłoszeniem lub Wizytówką, a Usługobiorcą będącym autorem danego Ogłoszenia lub Wizytówki.

d.         FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.

e.         KODEKS CYWILNY – ustawaz dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f.           KONTO– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail)i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego Ogłoszeniach i pozostałych działaniach w Serwisie Internetowym.

g.          NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

h.         OGŁOSZENIE– informacja o szkoleniu zamieszczona przez Usługobiorcę posiadającego Konto „Trener” w Serwisie Internetowym.

i.           REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

j.           SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BUSINESSTRAINER.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://businesstrainer.com.

k.          USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

l.           USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Businesstrainer.com.

m.        USŁUGODAWCA Q1 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Łacińska 4/1, 01-451 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534711; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5272726156; REGON: 360318460, adres poczty elektronicznej: info@businesstrainer.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48500220555.

n.         USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

o.         WIZYTÓWKA–część profilu Usługobiorcy posiadającego Konto „Trener” widoczna dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. 

p.         WYSZUKIWARKA –Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeńzamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3)                OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BUSINESSTRAINER.COM

1.         Businesstrainer.com powstał, aby ułatwićUsługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Wizytówek trenerów biznesowych i  Ogłoszeń dotyczących prowadzonych przez nich szkoleń. Serwis Internetowy pozwala również na odpłatne promowanie powyższych Wizytówek i Ogłoszeń.

2.         Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy wprzedmiocie danego Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.

3.         Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie prowadzi pośrednictwa w zawieraniu umów w przedmiocie zamieszczanych w nim Ogłoszeń. Usługodawca nie jest stroną zawieranych umów i nie świadczy na rzecz Usługobiorców Serwisu Internetowego innych usług niż Usługi Elektroniczne.

4.         Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowegozgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.         Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6.         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

7.         Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowegojest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4)                KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

1.         Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.         Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.         Konto;

b.         Chat;

c.          Newsletter;

d.         Wyszukiwarka;

e.         Formularz Kontaktowy;

f.          Blog;

g.         Wizytówki i Ogłoszenia.

3.         Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

4.         Usługodawca odpowiedzialny jest za świadczenie Usług Elektronicznych i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.

5.         Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest co do zasadybezpłatne, z zastrzeżeniem, że dodatkowe opcje promowania i wyróżniania Wizytówek i Ogłoszeń mogą być dostępne po dokonaniu płatności.Usługobiorca jest każdorazowo informowany o obowiązku dokonania płatności oraz o wysokości tych kosztów przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego.

6.         Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) wyborze rodzaju Konta („Szukający” albo „Trener”) oraz (3) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularzarejestracji pola „Dołącz do nas”.

7.         Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

8.         Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi.

9.         Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@businesstrainer.com lub za pomocą funkcjonalności Konta.

10.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:

a.          gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin,

b.         gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy,

c.          gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach Ogłoszenialub w ramach prywatnych wiadomości między Usługobiorcami (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) jakiekolwiek treści naruszające niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron,

d.         gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

11.      Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawionych za jego pośrednictwem Ogłoszeń. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych.

12.      Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie pociąga za sobą natychmiastowe usunięcie Konta Usługobiorcy oraz wszystkich przypisanych do niego danych (co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy w innych celach niż prowadzenie Konta, w zakresie, w jakim stanowi o tym polityka prywatności Serwisu Internetowego).

13.      Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do samodzielnego usunięcia tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć i/lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w ramach Ogłoszenia, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu.

14.      Korzystanie z Chatu rozpoczyna się po przejściu do pola „Wiadomość do trenera” na stronie danego Ogłoszenia lub pola „Wiadomość” w obrębie Wizytówki i rozpoczęciu wymiany wiadomości. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Chat wymaga zalogowania się na Konto.

15.      Usługa Elektroniczna Chat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia prowadzenia konwersacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestaniaprowadzenia konwersacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

16.    Korzystanie z Newsletteranastępuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter

17.    Usługa Elektroniczna Newsletter nie wymaga posiada Konta oraz świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@businesstrainer.com lub za pomocą Formularza Kontaktowego.

18.    Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z chwilą przejścia do strony głównej Serwisu Internetowego. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie interesującego Usługobiorcę Ogłoszenia poprzezskorzystanie z kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania.Skorzystanie z Wyszukiwarki nie wymaga posiadania Konta, ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

19.      Korzystanie z Formularza Kontaktowegomożliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę tematu i treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmyoraz adrespoczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.

20.      Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowynie wymaga posiadania Konta, świadczona jest nieodpłatnieoraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

21.    Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Blog” na stronie Serwisu Internetowego – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.

22.    Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zalogowanym na Konto dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Użytkowników Serwisu wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne konkurencyjne serwisy. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.

23.    Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

24.    Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

5)                WARUNKI ZAMIESZCZANIAWIZYTÓWKI I OGŁOSZEŃ

1.         Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowymjest zamieszczenie przez Usługobiorcę Wizytówki (profilu), a także Ogłoszeń o prowadzonych przez siebie szkoleniach, któresąnastępnie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzającychBusinesstrainer.com.

2.         Zamieszczenie Wizytówki lub Ogłoszenia w Serwisie Internetowym jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje Serwisu, w tym dodatkowe funkcje Ogłoszeńi Wizytówek, są odpłatne.[a1] [a2] 

3.         Dodanie Wizytówki możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego po zalogowaniu na Konto w zakładce „Mój profil”.W formularzu dodawania Wizytówki wymagane jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe i kliknięcie pola „Podgląd” oraz „Zaakceptuj i opublikuj” albo kliknięcie pola „Pomiń podgląd i opublikuj”. Dodanie Wizytówki wymaga posiadania przez Usługobiorcę Konta o kategorii „Trener”.

4.         Zamieszczenie Ogłoszenia o szkoleniu możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego po zalogowaniu na Konto pod przyciskiem „Dodaj szkolenie”.W zależności od wybranej kategorii oraz rodzaju Ogłoszenia, wymagane jest wymagane jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe i kliknięcie pola „Podgląd” oraz „Zaakceptuj i opublikuj” albo kliknięcie pola „Pomiń podgląd i opublikuj”. Dodanie Wizytówki wymaga posiadania przez Usługobiorcę Konta o kategorii „Trener” oraz wcześniejszego dodania Wizytówki.

5.         Usługodawca udostępnia odpłatne sposoby promocji i uatrakcyjnianiaOgłoszenia lub Wizytówki. Formy promocji i uatrakcyjniania wraz z ich kosztem oraz czasem trwania wskazane są w Cenniku, na Koncie oraz w trakcie dodawania Ogłoszenia/Wizytówki, przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia przez Usługobiorcę.[a3] [a4] 

6.         Płatności z tytułu odpłatnych funkcjonalności Wizytówki/Ogłoszeń w Serwisie Internetowym mogą być dokonywane przez Usługobiorcę w formie jednorazowej lub w formie abonamentowej (wówczas płatność jest dokonywana za każdy okres rozliczeniowy abonamentu, na przykład jeden miesiąc).[GZ5] [a6]  Szczegółowy opis dostępnych odpłatnych funkcjonalności znajduje się na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w Cenniku oraz w trakcie dodawania Ogłoszenia/Wizytówki przez Usługobiorcę.

7.         Usługodawca umożliwia Usługobiorcom dokonywanie płatności z tytułu promocji i wyróżnienia Ogłoszenia na poniższych warunkach:

8.         Opłata dokonywana jest zawsze z góry i przed aktywowaniem odpłatnych funkcjonalnościprzez Usługodawcę. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowoprzed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia.

9.         Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a.          płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;

b.          płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495, https://www.payu.pl/.

10.      Termin płatności – Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie.

11.      Aktywacja odpłatnej funkcjonalności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania płatności Usługobiorcy tytułem odpłatnej funkcjonalności na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.

12.      Odpłatne funkcjonalności Ogłoszeń są aktywne przez czas zgodny z uiszczoną opłatą. Po upływie czasu trwania odpłatnej funkcjonalności, promocja, ważność lub wyróżnienie Ogłoszenia automatycznie wygasa. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwiliprzedłużenia czasu trwania odpłatnej funkcjonalności, zarówno przed, jak i po jej wygaśnięciu. W tym celu Usługobiorca może dokonać płatności za kolejny okres zgodnie z Cennikiem.

13.      Usługobiorca zamieszczający Wizytówkę lub Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących działalności Usługobiorcy, a w przypadku Ogłoszenia, przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Wizytówki lub Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Wizytówka lub Ogłoszenie, ich przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

14.      Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Wizytówki lub Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Wizytówek lub Ogłoszeń.

15.      Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.

16.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowyo korzystanie z odpłatnych funkcjonalności następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po dokonaniu płatności. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu InternetowegoUsługodawcy.

6)                KONTAKT Z BUSINESSTRAINER.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: info@businesstrainer.com),za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcąinformacje dotyczące korzystania z Businesstrainer.com. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcątakże na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

7)                REKLAMACJE DOTYCZĄCE BUSINESSTRAINER.COM

1.         Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.         Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowegooraz jego Usług Elektronicznych możnazłożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@businesstrainer.com lub pisemnie na adres: ul. Łacińska 4/1, 01-451 Warszawa.

3.         Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.         Usługodawca ustosunkujesię do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8)                PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1.         Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami oraz zawieranych przez nich odpłatnych umów z Usługodawcą.

2.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośćnie przysługuje konsumentowim. in. w odniesieniu do umów:(1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.         Z zastrzeżeniem pkt. 8.2Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.         Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@businesstrainer.com.Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.         Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym odpłatnych Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6.         Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9)                POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.         Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3.         Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pllub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4.         Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.ploraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

5.         Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10)           POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.       Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.       Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.

3.       3. Rezygnacja Usługobiorcy z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

4.       Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej  z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń  w stosunku do Usługodawcy.

5.       Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6.       Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

7.       Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego,  a w przypadku braku opłat – do wysokości 200,00 (dwustu) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność  w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.[GZ7] [a8] 

8.       Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

9.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11)           PRZERWY TECHNICZNE

1.         Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributeddenial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.         Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3.         Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4.         Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

12)           PRAWA AUTORSKIE

1.         Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowegojako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)orazinnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2.         Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecichpowinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13)           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Umowy zawierane poprzez Businesstrainer.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w zależności od wybranej przez Usługobiorcę wersji językowej Serwisu: w języku polskim lub angielskim.

2.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; dodania nowych form płatności; zmiany danych Usługodawcy– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a.          W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

b.         W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

3.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.         Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Businesstrainer.com